Klubbens vedtægter | NVJDK

VEDTÆGTER – 2018

§ 1
Klubbens navn er Nordvestjysk fodbolddommerklub.
Klubben er stiftet i 1943.

 

§ 2
Klubbens formål er i samarbejde med DBU, og dennes
lokalunioner at virke for dygtiggørelse af
fodbolddommere, udviklere og instruktører. At være
overnævnte til moralsk støtte og faglig bistand. At
udbrede kendskabet til og fortolkningen af
fodboldloven. At give plads til socialt samvær med
dommergerningen som centrum.

§ 3
Som medlemmer kan optages de af DBU autoriserede
fodbolddommere og disse må kun være medlem af en
dommerklub. Indmeldelse og udmeldelse skal ske
skriftligt til klubbens kasserer. Æresmedlemmer kan
udpeges af bestyrelsen og disse er kontingentfri

§ 4
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på
generalforsamlingen og opkræves sammen med evt.
andre skyldige beløb af klubbens kasserer. Disse
opkrævninger skal være betalt senest 30 dage efter
opkrævningens udsendelse. Sker dette ikke kan
medlemmet slettes eller sagen kan sendes til inkasso.
Intet medlem, der står i restance til klubben kan udøve
stemmeret på generalforsamlingen eller få tildelt
kampe. Såfremt et slettet medlem atter ønsker
optagelse i klubben, skal restancebeløbet de + de evt.
udgifter klubben har haft på inddrivelsen overfor
medlemmet betales.

 

§ 5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed,
og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar
eller februar. Generalforsamlingen ledes af en valgt
dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel enten ved
offentliggørelse på klubbens hjemmeside, udsendelse
af dagsorden . Forslag der ønsket behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde .

 

§ 6
Følgende dagsorden skal benyttes ved klubbens
generalforsamlinger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning – Formanden for hvert udvalg
aflægger beretning.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastansættelse af kontingent.

7. Valg :
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på
generalforsamlinger. I lige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges der 2
bestyrelsesmedlemmer. Disse valg gælder for 2 år. På
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og materiel forvalter.
Der vælges hvert år 2 bestyrelses suppleanter. Disse
valg gælder for 1 år.

Ligeledes vælges der hvert år 2 revisorer og en revisor
suppleant. Disse valg gælder for 1 år.
Af klubbens udviklere og vejledere vælger
generalforsamlingen 3 medlemmer til klubbens
dommerudvalg. Disse valg gælder for 1 år.

8. Eventuelt.

 

§ 7
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og
beslutninger foretages ved simpel flertal, dog undtaget
ændringer i klubbens love, der kræver, at 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Fremsættes der krav
om skriftlig afstemning af mindst 2 medlemmer skal
dette respekteres. Der kan indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling på bestyrelsens foranledning med 10
dages varsel, eller når mindst 1/3 af klubbens
medlemmer kræver dette – kravet skal fremsættes
skriftlig og være motiveret. Bestyrelsen skal herefter
indkalde til afholdelse af ekstra ordinær
generalforsamling indenfor 10 dage.

§ 8
Bestyrelsen leder klubben mellem
generalforsamlingerne. Såfremt et bestyrelsesmedlem i

en længere periode ikke kan deltage i arbejdet, kan
bestyrelsen midlertidigt indkalde en supleant, ligesom
1. supleanten overtager bestyrelsesposten, hvis et
medlem udtræder. Formanden indkalder til
bestyrelsesmøder med skriftlig dagsordener og der
føres beslutningsreferat af møderne.

§ 9
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal
senest 10 dage før den ordinære generalforsamling
afgive driftregnskab og statusopgørelse til revisorerne.
Regnskabet med revisorernes påtegning fremlægges på
generalfor- samlingen til godkendelse.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være revisorer.

§ 10
Medlemmer af Nordvestjysk fodbolddommerklub må
ikke påtage sig at dømme kampe, der ikke er tildelt af
kamp- påsætteren , der er ansat af DBU – undtaget er
dog kampe for egen fodbldklub og under forudsætning
af , at der ikke opkræves vederlag. Dette gælder også
for indendørs fodbold. Har et medlem dømt en kamp,
han/hun ikke var påsat, skal man omgående tage
kontakt til kamppåsætte

§ 11

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et
medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat sine
med – lems forpligtigelser. Bestyrelsen skal dog
forinden have givet det pågældende medlem adgang til
at udtale sig i sagen. Afgørelsen skal begrundes og
kræver at 4 bestyrelses medlemmer har stemt for. Den
ekskluderede kan altid forlange sagen forelagt en
generalforsamling og kan ydermere anke sagen til
DFU`s bestyrelse. Bestyrelsen kan også benytte sig af
muligheden af at idømme et medlem op til 12 måneders
karantæne.

§ 12
Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes
med mindst 1. måneds mellemrum og højst 2 måneds
afstand. Beslutning om klubbens ophør skal på begge
general forsamlinger vedtages med 2/3 flertal. Ved
ophør skal eventuelt overskud tilfalde DFU.